Obligatie.nl is laagdrempelig beleggen met transparante opzet

  Algemene Voorwaarden Obligatie.nl

  Inhoudsopgave

  Artikel 1 – Definities

  Artikel 2 – Identiteit van Obligatie.nl

  Artikel 3 – Toepasselijkheid

  Artikel 4 – Het aanbod

  Artikel 5 – De overeenkomst

  Artikel 6 – Nakoming overeenkomst

  Artikel 7 – Levering en uitvoering

  Artikel 8 – Duur

  Artikel 9 – Betaling

  Artikel 10 – Klachtenregeling

  Artikel 11 – Geschillen

  Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

   

  Artikel 1 – Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Obligatie.nl worden geleverd of door een derde partij, op basis van een afspraak tussen die derde en Obligatie.nl;
  • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-,  ambachts-  of beroepsactiviteit;
  • Dag: kalenderdag;
  • Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
  • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
  • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of Obligatie.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  • Herroepingsrecht: de wettelijke mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  • Obligatie.nl: de rechtspersoon die (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Obligatie.nl en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Obligatie.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

  Artikel 2 – Identiteit van Obligatie.nl

  Naam ondernemer: Container Poule  B.V.
  Handelend onder de naam:
  Obligatie.nl

  Vestigingsadres:
  Hoofdkantoor
  Hoendiep 208
  9745 ED Groningen

  Telefoonnummer: 085-2730142

  Bereikbaarheid:
  Van maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur

  E-mailadres: info@obligatie.nl

  KvK-nummer: 01183150
  Btw-nummer: NL 851001191B01
  Banknummer: NL17 INGB 0005 0774 70

  Artikel 3 – Toepasselijkheid

  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Obligatie.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Obligatie.nl en consument.

  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Obligatie.nl voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Obligatie.nl zijn in te zien en zal ervoor zorgdragen dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

  Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

  Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

  Artikel 4 – Het aanbod

  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Obligatie.nl gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Obligatie.nl niet.

  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

  Artikel 5 – De overeenkomst

  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Obligatie.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Obligatie.nl is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Obligatie.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web-omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Obligatie.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

  Obligatie.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Obligatie.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

  Obligatie.nl zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie doen toekomen, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  Artikel 6 – Nakoming overeenkomst

  Obligatie.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

  Artikel 7 – Levering en uitvoering

  Obligatie.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Obligatie.nl kenbaar heeft gemaakt.

  Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Obligatie.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 dagen uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 10 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

  Na ontbinding conform het vorige lid zal Obligatie.nl het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.

  Artikel 8 – Duur

  De duur van de overeenkomst is de duur zoals op de overeenkomst vermeld. Deze kan niet worden gewijzigd, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen wijziging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

  Artikel 9 – Betaling

  Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan op moment na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Obligatie.nl te melden.

  Artikel 10 – Klachtenregeling

  Obligatie.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij Obligatie.nl

  Bij Obligatie.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Obligatie.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

  De consument dient Uniek Sparen in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

  Artikel 11 – Geschillen

  Op overeenkomsten tussen Obligatie.nl en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

  Geschillen tussen de consument en Obligatie.nl over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door Obligatie.nl te leveren of geleverde producten en diensten kunnen met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als Obligatie.nl worden voorgelegd aan de SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.

  Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan Obligatie.nl heeft voorgelegd.

  Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij Obligatie.nl indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

  Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan een Geschillencommissie, is Obligatie.nl aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan Obligatie.nl

  De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

  De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan Obligatie.nl surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

  Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

  Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

  Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.